سمینار رایگان

رزومه نویسی و نحوه موفقیت در مصاحبه شغلی

نوزدهم مرداد ساعت 17

مدرس دکتر علیرضا قند چی

ثبت نام 88822225