روش اجرایی

خطوط لوله


توسط : دکتر علیرضا قندچی

بهار 1389


 

 

 

 

 

 

 


 1. 1.            هدف:

بیان فرآیند اجرای پروژه های خطوط لوله .

 

 1. 2.            دامنه:

این مدرک کلیه مراحل  اجرایی  پروژه های خطوط لوله و گزارشات آنها را در بر می گیرد .

 

 1. 3.            تعاریف:

 

3-1   فرم : برگه اطلاعات توافق شده بین کارفرما و پیمانکار.

3-2   فرمهای گزارش : مدارکی است که پیمانکار را طبق مفاد قرار داد و توافقات انجام شده موظف        می نماید که در دوره زمانی تعریف شده ، گزارشات مورد نظر کارفرما را تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

 

 1. 4.            شرح مراحل اجرای فرآیند :

 

4-1   نقشه برداری :

 

4-1-1      ورودی : دریافتRoute Plan  و پروفیل تقریبی مسیرو استانداردهای مربوطه .

  

4-1-2      عملیات اجرایی : تهیه پروفیل واقعی مسیر بر اساس مشخصات قراردادی و توافقات انجام شده مطابق روش و دستورالعملهای پیمانکار.

4-1-3      خروجی :ارسال نقشه و پروفیل دقیق مسیر جهت اخذ تائیدیه کارفرما.

 • نکته : ممکن است تغییراتی در نقشه ها ایجاد شود.
 • تبصره :  برای نقشه برداری می توان از یک شرکت پیمانکار بهره گرفت .

 

4-2  احداث جاده دسترسی :

 

4-2-1       ورودی : دریافت مدارک ارسالی بند 4-1-3 بانضمام سایر مشخصات تائید شده و اجرایی پروژه.

4-2-2      عملیات اجرایی : مطابق نقشه و مسیرعلامت گذاری شده وبر اساس مشخصات و دستورالعملهای پروژه و با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز

 

4-2-3      خروجی : فرم گزارشات تائید شده دستگاه  نظارت .

 

 • نکته :  در مکانهای خاص مسیر که امکان رعایت دستور العملها وجود نداشته باشد میتوان با در نظر گرفتن شرایط محل، با اخذ مجوز از کارفرما تغییراتی در ابعاد مفروضه ایجاد نمود.

 

4-3  حفر کانال :

 

4-3-1      ورودی : نقشه ها و مشخصات فنی و توافقات مکتوب.

4-3-2      عملیات اجرایی : عملیات حفاری کانالها مطابق نقشه ها و بر اساس مشخصات فنی.

4-3-3      خروجی : فرم تائید کفایت کار با تائید کارفرما .

 

فرم : Right of Way & Ditching Report

 

4-4    ریسه کردن :

 

4-4-1      ورودی : نقشه ها و مشخصات فنی لوله ها و توافقات مکتوب.

4-4-2      عملیات اجرایی : لوله های شماره گذاری شده در کنار کانالها تحویل پیمانکار و روی بالشتکهای مناسب  قرار میگیرند و باید موارد ایمنی جهت حفاظت لوله ها با توجه به مشخصات فنی پروژه رعایت شود..

4-4-3      خروجی : فرمهای تحویل لوله ها بر اساس شماره گذاری آنها .

 

 • نکته :  باید توجه شود که در ابتدا و انتهای خط و محلهای تقاطع  ضخامت لوله ها متفاوت است پس هنگام تحویل باید ضخامتها چک شوند.
 • نکته : در محلهای تقاطع عملیات خمکاری باید انجام شود ولی فرض بر اینست که لوله خمکاری شده با مشخصات نقشه پروژه سفارش داده میشود و در سایت تحویل گرفته میشود .

    فرم : Stringing Report

 

4-5  Fit up و جوشکاری :

 

4-5-1      ورودی : لیست جوشکاران تائید شده , WPS , PQR و مشخصات متریال مورد نیاز .

 

4-5-2      عملیات اجرایی : Fit up و جوشکاری مطابق روش جوشکاری تعریف شده در مشخصات ساخت پروژه وبند 1-5-4 صورت میگیرد.

4-5-3      خروجی : گزارشات جوشکاری روزانه .

 

 •    نکته : استفاده ازInternal Clamp و یا External Clamp در عملیات Fit up  مطابق  مشخصات فنی و استاندارد مربوطه صورت می گیرد.
 •    نکته : از این مرحله تا انتهای کار تاریخچه هر سرجوش در فرم Welding Inspection LOG بصورت گردشی ثبت می شود .  

 

فرم : Daily Welding Report

فرم : Welder Test Request

 

4-6   رادیوگرافی :

 

4-6-1      ورودی : فرم گزارشات جوشکاری روزانه و فرم  Request انجام آزمایش .

4-6-2      عملیات اجرایی : رادیوگرافی بلا فاصله پس از انجام جوشکاری و با داشتن گزارشات جوشکاری روزانه وبر اساس 1-6-4 انجام می شود و فیلمها خوانده شده و نتایج در فرم گزارش مربوطه ثبت می شود.

4-6-3      خروجی : جواب گزارشات NDT وتعیین سرجوشهای تعمیری .

فرم : Pipe Line NDT Report

 فرم : Pipe Line NDT Request

 

4-7  تعمیر سرجوشها :

 

4-7-1      ورودی : نتایج رادیو گرافی

4-7-2      عملیات اجرایی : معمولا  یک تیم جدا گانه ودوره ای تجهیز شده و تعمیرات را انجام داده و گزارشات لازم را مکتوب می نمایند.

4-7-3      خروجی : گزارشات Accept تمامی سرجوشها .

 

4-8  عایق کاری (Shrinkable sleeve) :

 

4-8-1      ورودی : تائیدیه رادیو گرافی و مشخصات فنی

 

4-8-2      عملیلت اجرایی : معمولا به فاصله کوتاهی(حدود 24 ساعت) پس از قبول رادیوگرافی عملیلت عایق کاری مطابق مشخصات پروژه صورت میگیرد واگر فاصله زمانی بیشتر شود ممکن است عملیات تمیز کاری لازم شود سپس مطابق مشخصات فنی توافق شده بازرسی چشمی و Holiday Test انجام میشود و آسیبهای احتمالی اصلاح می شوند.

4-8-3      خروجی : گزارشات Holiday Test  کل خط .

فرم : Sand blasting & Coating Inspection Report

4-9  Section Jointing :

 

4-9-1      ورودی : مطابق مرحله 5-4  

4-9-2      عملیات اجرایی : جوشکاری اتصالها در بالای کانالها انجام میشود وتمامی مراحل از 5-4 الی 8-4 روی آنها صورت میگیرد.

4-9-3      خروجی : گزارشات Holiday Test سرجوشهای این بخش .

 

4-10    خواباندن و Tin-In :

 

4-10-1 ورودی : تائیدیه Trench از کارفرما و کلیه گزارشات و تائیدیه های صادر شده تا این مرحله .

4-10-2 عملیات اجرایی :خواباندن لوله ها روی بستر مناسب مطابق مشخصات فنی و انجام   Holiday Test جهت حصول اطمینان از سالم ماندن عایقها  و اخذ تائیدیه از کارفرما . سپس جوشکاری اتصالات Tie-in داخل کانالها انجام و مراحل رادیوگرافی و عایق کاری و Holiday Test  همراه گزارشات مکتوب صورت می پذیرد.

 

4-10-3 خروجی :  گزارشات Holiday Test  Lowering & Trench , و تائیدیه کارفرما .

 

فرم : Lowering Check List

 

4-11    Backfilling :

 

4-11-1 ورودی : نتایج تمامی گزارشات تائید شده  و مشخصات فنی پروژه .

4-11-2 عملیات اجرایی : بعد از حصول اطمینان از تمامی مراحل کار وصحت گزارشات مکتوب آنها عملیات ریختن خاک نرم و پرکردن کانالها و ایجاد گرده ماهی مطابق مشخصات پروژه انجام میگیرد.

4-11-3 خروجی : تائیدیه گزارشات Backfilling .

 

فرم : Backfilling Approval

 

 

4-12    Hydrostatic Test :

 

4-12-1 ورودی : گزارشات Backfilling  

4-12-2 عملیات اجرایی : پیگ رانی جهت تمیز کاری و اندازه گیری سپس آزمایش هیدرواستاتیک مطابق دستورالعمل و مشخصات فنی پروژه

4-12-3 خروجی : قبولی انجام آزمایش هیدرواستاتیک .

فرم : Hydrostatic Test Report

 

 

 1. 5.            پیوست ها:

 

 

5-1  Right of Way & Ditching Report

 

5-2  Stringing Report

 

5-3  Daily Welding Report

 

5-4  Welder Test Request

 

5-5  Pipe Line NDT Request  

 

5-6  Pipe Line NDT Report

 

5-7  Sand blasting & Coating Inspection Report

 

5-8  Lowering Check List

 

5-9  Backfilling Approval

 

5-10    Hydrostatic Test Report

 

 

/ 0 نظر / 72 بازدید